Reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Bowling

 

Bowlingreglement
 
 


§ 1. FORMÅL


Formålet er, at samle FSKBH klubbernes bowlingspillere til kollegialt og idrætsligt samvær og samarbejde til glæde for udøverne og deres firmaer ved fastlagte stævner og turneringer.


§ 2. GYLDIGHEDSOMRÅDE


Reglementet er gældende for FSKBH's bowlingafdeling, der udskriver og afvikler turneringer og stævner under eget ansvar, med reference til FSKBH's bestyrelse.


§ 3. DELTAGERBERETTIGELSE


Startberettiget er kun spillere der har licens i FSKBH Bowling, og hvis tilknytning til den pågældende virksomhed er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser i foreningens vedtægter § 4, FSKBH's bestemmelser om deltagelse i arrangementer og FSKBH Bowling's reglement.


§ 4. TURNERINGSFORM OG -INDDELING.


§ 4.1. Generelt

§ 4.1.1. Bowlingudvalget arrangerer stævner i det omfang forholdene gør det muligt.

§ 4.1.2. Turneringer og stævner er åben for enhver forening og enkeltmedlemmer, der er medlem af FSKBH.


§ 4.2. TURNERINGSFORMER


§ 4.2.1. Holdturnering ( damer/herrer ) afvikles som dobbeltturnering.

§ 4.2.2. Pokalturnering ( damer/herrer ) afvikles efter cupsystemet.

§ 4.2.3. Åbningsstævne afvikles som individuelt stævne ( damer/herrer )

§ 4.2.4. Julestævne afvikles som individuelt stævne ( damer/herrer )

§ 4.2.5. OldBoys/Girls-mesterskab afvikles som individuelt stævne med parmesterskab ( damer 45 år - herrer 50 år ).

§ 4.2.6. Mesterskabsstævne afvikles som individuelt stævne ( damer/herrer ) med parmesterskab

§ 4.2.7. Afslutningsstævne afvikles som individuelt stævne ( damer/herrer ) med par

§ 4.2.8. 3-timers-stævne afvikles med 3-mandshold ( damer/herrer )

§ 4.2.9. 3-unionsmatch - DFBU - KBU - FSKBH ( udvalgt foreningshold )

§ 4.2.10. Kamp mod Malmø spilles om muligt altid i februar ( udvalgt foreningshold )

§ 4.2.11. Trestadsmatchen afvikles i maj måned, og der spilles på skift i de 3 hovedstæder, hvis ikke andet er aftalt. ( udvalgt foreningshold )

§ 4.2.12. Løbende turnering, der afvikles som individuelle enkeltmands-stævner ( Søndags-Træf )


§ 4.3. HOLDTURNERINGEN


§ 4.3.1.
I holdturneringen spilles 4 serier europæisk.
En klub kan deltage med flere hold, men i Elitedivisionen, 1. div. A & B, 2. div. A & B og 3. div. A & B, må hver klub kun deltage med et hold i hver af disse divisioner.
Dette gælder ikke i den laveste damedivision. I de øvrige serier kan en klub deltage med flere hold.

§ 4.3.2.
Et turneringshold består af 3 spillere + evt. 1 reserve.
I divisioner/serier kan der tilmeldes "blandet Hold" - dvs. hold med spillere fra flere klubber/enkeltmedlemmer.
Dette er dog kun tilladt, hvis klubberne ikke i forvejen deltager med hold i division/serier.

Der skal dog være en klub, som står for holdet og som betaler holdafgift til FSKBH i flg. FSKBH´s deltagerberettigelse punkt 5.
Klubberne må gerne benytte damer på herrehold, men benyttes dette er den/disse damer låst som "herre-spiller" resten af den igangværende holdturnering. Dog skal der altid være mindst en herre, der spiller.


§ 4.3.3.
Dersom en klub deltager med mere end ét hold i samme div./række må der kun flyttes én spiller de respektive hold imellem i hver turneringsomgang. Disse hold skal spille deres første kamp mod hinanden.

§ 4.3.4.
Hvis en klub deltager med flere hold i turneringen, må der ved de enkelte holds første kamp i samme sæson ikke benyttes spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds første kamp.

§ 4.3.5.
Når alle klubber mangler 2 kampe, kan man kun rykke en spiller fra hvert hold ned på et lavere rangerende hold.


§ 4.3.6. RÆKKEINDDELING OG OP/NEDRYKNING


Herrer

Elite division
1. div. A 1. div. B
2. div. A 2. div. B
3. div. A 3. div. B
Serie A.1 Serie B.1 Serie C.1. Serie D.1
Serie A.2 Serie B.2 Serie C.2 Serie D.2
Serie A.3 Serie B.3 Serie C.3 Serie D.3
Serie A.4 Serie B.4 Serie C.4 Serie D.4

· Elite div. 2 nedrykkere, nr. 5 til 1. div. A og nr. 6 til 1. div. B
· 1. division. Én op- og én ned-rykker
· 2. division. Én op- og én ned-rykker
· 3. division A. Én oprykker og 2 nedrykkere, nr. 5 til serie A.1 og nr. 6 til serie B.1.
· 3. division B. Én oprykker og 2 nedrykkere, nr. 5 til serie C.1 og nr. 6 til serie D.1.
· Serierne. Én op- og én ned-rykker.

Damer

Dame Elite
Damediv. 1
Damediv. 2

· Dame Elite. Én nedrykker
· Damediv. 1 Én op- og én ned-rykker
· Damediv. 2 Én oprykker

Hvis to eller flere hold i holdturneringen, ved turneringens afslutning har samme antal point, er det indbyrdes kampe, som er afgørende.
Hvis dette også er lige er det holdenes totale keglefald, der er afgørende.
Hvis total keglefald også er ens, så er det total keglefald i indbyrdes kampe, der er afgørende.


§ 4.3.7. TURNERINGSPROGRAM


Bowlingudvalget skal senest 3 uger før første spilledag offentliggøre turneringsprogrammet på bowlingafdelingens hjemmeside, således at bowlingreglementets § 6.4 om flytning af kampe kan overholdes.


§ 4.4. POKALTURNERINGEN


§ 4.4.1.
I pokalturneringen spilles der 3 serier amerikansk. En klub kan deltage med flere hold.
Hvis en klub deltager med flere hold i pokalturneringen, må de enkelte spillere kun benyttes på ét hold.
Der foretages lodtrækning til pokalturneringen, og i første runde må 2 hold fra samme klub ikke møde hinanden.

§ 4.4.2.
Et pokalhold består af 3 spillere + evt. 1 reserve.
I pokalturneringen kan der tilmeldes "blandet hold" - dvs. hold med spillere fra flere klubber.
Dette er dog kun tilladt, hvis klubberne ikke i forvejen deltagermed hold i pokalturneringen.
Klubberne skal betale en tredjedel af holdudgiften for hver spiller, de har tilmeldt holdet.
Klubber må gerne benytte damer på herrehold, dog skal der altid være mindst en herre der spiller.

§ 4.4.3.
I pokalturneringen er vinderen det hold, der har det største keglefald.
I tilfælde af ens keglefald, spiller de implicerede hold umiddelbart efter afslutning af kampen, en ny 9 - 10 rude, indtil det er muligt at finde en vinder.

§ 4.4.4.
Semifinale og finale i pokalturneringen spilles samme dag.
Der spilles også om 3. og 4. pladsen.


§ 5. SPILLERNE


§ 5.1. Generelt

§ 5.1.1.
En spiller må kun deltage i turneringer / stævner for én klub under FSKBH, og spilleren skal være medlem af denne klub og have FSKBH-licens

§ 5.1.2.
Spilleren skal være deltagerberettiget i henhold til FSKBH's bowlingreglement og regler for deltagerberettigelse.

§ 5.1.3.
En spiller må ikke samme dag deltage i mere end én holdturneringskamp.

§ 5.1.4.
En spiller, der udskiftes efter en serie er færdigspillet, kan genindsættes i kampen ved senere udskiftning.
En spiller der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan ikke genindsættes senere i samme kamp.
Før en udskiftning skal modstanderens holdleder underrettes.

§ 5.1.5.
En spiller, der fratræder et firma kan fortsat deltage i FSKBH Bowlings turneringer og arrangementer resten af igangværende sæson.


§ 5.2. FORENINGSSKIFT


§ 5.2.1.
Der henvises til FSKBH's deltagerberettigelse i FSKBH's arrangementer.

§ 5.2.2.
En spiller, der står i gæld til en klub under FSKBH Bowling, kan ikke deltage for en anden klub under FSKBH Bowling.
Betaling til tidligere klub skal dokumenteres.


§ 5.3. OP- OG NEDRYKNING AF SPILLERE


§ 5.3.1.
En spiller, der har deltaget i en turneringskamp, kan ikke i samme turnering deltage på et lavereliggende hold, medmindre det hold, på hvilket spilleren sidst har deltaget, spiller samme dag eller i mellemtiden har spillet en turneringskamp, hvor den pågældende spiller ikke deltog.

§ 5.3.2. I tilfælde af op- og nedrykning af spillere, er den programsatte kampdag gældende.


§ 5.4. SPILLEDRAGT


§ 5.4.1.
Spillere i FSKBH's holdturnering, pokalturnering samt andre licenskrævende stævner arrangeret af FSKBH skal spille i trøjer, hvor firmanavn/logo er synligt påtrykt. I modsat fald skal turneringsledelsen underrettes inden start.


§ 5.5. DISKVALIFICERING OG BORTVISNING AF SPILLERE


§ 5.5.1.
Det er enhver spiller forbudt at ryge og indtage alkoholiske drikke på eller ved banerne under stævner og kampe.

§ 5.5.2.
Hallens gældende ordens- og spilleregler skal overholdes.

§ 5.5.3.
En spiller, der optræder usportsligt eller udviser truende adfærd kan bortvises fra banerne / bowlinghallen.
Spiller/ne vil af bowlingudvalget kunne blive idømt karantæne, og denne har ikke opsættende virkning.

§ 5.5.4.
Et hold, der bruger en ulovlig spiller, bortdømmes det antal kegler den ulovlige spiller har scoret.


§ 6. KAMPENS AFVIKLING


§ 6.1.
En holdkamp / pokalkamp er tabt, hvis ikke mindst én spiller er mødt til det fastsatte starttidspunkt.

§ 6.1.1.
For sent ankomne spiller/re kan, hvis mindst én spiller er mødt rettidigt, indtræde i spillet i ruden svarende til den hvori modparten spiller.
Turneringslederen og modstander skal underrettes inden indtrædelse i spillet.

§ 6.1.2.
For sent ankomne spillere kan, hvor ingen er mødt rettidigt, indtræde i spillet i ruden svarende til den hvori modparten spiller.
Keglefald tæller kun med som personligt snit.
Turneringslederen og modstander skal underrettes inden indtrædelse i spillet.

§ 6.2.
Alle turneringskampe, pokalkampe og stævner spilles med overtrædelseslys slået til. Overtrædelse af linien skal på slagsedlen markeres med "F". Udelades dette, betragtes dette som snyd, og spilleren's kegler slettes, og den pågældende spiller bortvises fra kampen. Hvis overtrædelseslyset ikke fungerer skal turneringslederen kontaktes.

§ 6.2.1
En kugle kan erklæres død af spillere, holdledere, eller turneringsledere, når keglerne, der spilles imod mangler eller vælter, inden kuglen rammer keglerne.
 
Dette gøres ved at række en arm i vejret og råbe "død kugle".

§ 6.3. AFBUD / UDEBLIVELSE


§ 6.3.1.
Afbud skal være meddelt bowlingbestyrelsen / bowlingformanden så tidligt som muligt, dog senest dagen før kampens fastsatte tidspunkt.

§ 6.3.2.
Hvis et hold i løbet af turneringen udebliver fra 2 kampe, udelukkes holdet fra resten af turneringen, og point/kegler vundet af holdet annulleret.
Modstander i tidligere afviklede kampe noteres som vinder af kampen og tildeles 10 point.

§ 6.3.3.
Hvis et hold i løbet af turneringen melder afbud eller ikke møder op til 3 kampe, udelukkes holdet fra resten af turneringen, og point/kegler vundet af holdet annulleret.
Modstander i tidligere afviklede kampe noteres som vinder af kampen og tildeles 10 point.

§ 6.3.4.
Hvis en klub trækker et hold inden turneringens afslutning annulleres point/kegler vundet af holdet.
Modstander i tidligere afviklede kamp noteres som vinder af kampen og tildeles 10 point.

§ 6.3.5.
Et hold der er udelukket fra turneringen, eller et hold, hvor klubben selv har trukket holdet fra turneringen, får ikke refunderet turneringsgebyr.

§ 6.3.6.
Et hold, der er udeblevet fra én turneringskamp, kan ikke blive vinder af en division / række, og kan heller ikke blive "unionsmester" for hold.

§ 6.3.7.
Hvis hele holdet ( 3 spillere ) ikke spiller kampen færdig, undtaget ved påviselig skade, tabes kampen og holdets opnåede kegler bortfalder.
Holdet betragtes som "ikke værende mødt uden afbud", og kan derfor ikke vinde en division / serie, og kan heller ikke blive "unionsmester" for hold.

§ 6.3.8.
I tilfælde af udelukkelse af et hold, eller hvis en klub selv har trukket et hold fra turneringen, skal modstandere i resterende kampe møde op og spille kampen.

§ 6.3.9.
Såfremt et hold udebliver uden afbud fra en kamp, idømmes klubben en bøde på kr. 500,00

§ 6.3.10.
Hvis et hold melder afbud / udebliver til sidste turneringskamp i deres respektive division / række, idømmes klubben en bøde på kr. 500,00

§ 6.3.11.
Udebliver en person fra et arrangement / stævne uden afbud skal der betales for arrangementet / stævnet.


§ 6.4. FLYTNING AF KAMPE


§ 6.4.1.
Flytning af en fastsat kamp kan kun ske ved, at den klub, der ønsker en kamp flyttet, henvender sig til bowlingformanden for at få alternative kampdatoer. Herefter kontakter klubben modparten, og såfremt man bliver enige om en ny dato, meddeles dette skriftligt og senest 16 dage før kampens oprindelige afholdelse, af begge klubber, til bowlingformanden.
Ingen kamp kan betragtes som flyttet, før skriftlig bekræftelse foreligger fra FSKBH Bowlings ansvarshavende for turneringen.
Efter udvalgets / bowlingformandens godkendelse om flytning af en turneringskamp, er det den ordinære kampdato, der er gældende ved op- og ned-rykning af spillere.

§ 6.4.2.
For at få flyttet en kamp betales en afgift på kr. 200,00 af den klub som ønsker kampen flyttet.
I gentagelsesfilfælde skal der betales en afgift på kr. 300,00.

§ 6.4.3.
Hvis en klub får spillere udtaget til foreningsholdene ( damer/herrer ), og der samtidig skal spilles turneringskamp, er modstanderholdet nødsaget til at acceptere flytning af turneringskampen.
Der opkræves ikke afgift for flytning af kampen.
Ny spilledato aftales mellem klubberne og bowlingudvalget / bowlingformanden.

§ 6.4.4.
I sidste spillerunde kan kampene ikke søges flyttet af klubberne.

§ 6.4.5.
Pokalkampe kan ikke flyttes.

§ 6.4.6.
Flyttede kampe skal afvikles så tæt på oprindelig kampdato som muligt.


§ 6.5. SCORINGSTAVLE OG POINTGIVNING


§ 6.5.1.
Et hold skal være spilleklar, og holdlederen have meldt sig til turneringsledelsen senest 15 minutter før de i turneringsprogrammet fastsatte tidspunkt.

§ 6.5.2.
Førstnævnte hold i turneringsprogrammet sørger for at udfylde scoretavlen med blokbogstaver, der indleveres i underskrevet stand til turneringslederen senest 20 minutter efter færdigspillet kamp. Før indleveringen underskriver begge holdledere scoretavlen som gensidig accept af kampens resultat.

§ 6.5.3.
Holdturneringen afgøres ved point. 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort serie og 2 point for flest kegler. I alt 10 point


§ 7. LICENSORDNING


§ 7.1.
Licensåret går fra 1. juli til 30. juni.
Skemaer med ansøgning om licens for kommende sæson skal indsendes senest 1. juni Herefter vil der blive udstedt nye licenskort med klubnummer/klubnavn, klassifikation, navn, adresse, fødselsdato/år og perioden kortet er gældende for.
Skema til licensansøgning findes på FSKBH Bowling's hjemmeside.

§ 7.2.
Pr. 31.12 udsendes opdaterede licenskort.

§ 7.3.
Alle spillere, der har søgt/fået licens i FSKBH i sæsonen 2014-2015, hvis licensen er søgt fortløbende, kan spille.
Enkeltmedlemmer i FSKBH samt spillere der er ansat, pensionister eller efterlønsmodtagere i det firma som klubben repræsentere kan opnå licens.
Endvidere kan den ansattes ægtefælde/samlever og børn 16 til 21 år, der bor hjemme, opnå licens, der skal dog samtidig, til FSKBH's bowlingudvalg, fremsendes dokumentation for tilhørsforholdet og der skal på forlangende fremvises bevis herfor.
Ægtefælle/samlever og børn, der ikke længere bor med den ansatte, kan spille sæsonen færdig, men ikke få deres licens fornyet.
Dette vil gælde for alle der fra 1. juni 2015 søger licens.

§ 7.4.
Klubberne må kun benytte spillere med gyldigt licenskort, eller hvor licensansøgningen er godkendt af bowlingudvalget senest 8 dage før kamp/stævne.

§ 7.5.
Licenskortet er strengt personligt og skal på forlangende fremvises til FSKBH Bowlings turneringsleder. Kan licenskortet ikke fremvises betales en bøde svarende til prisen for et licenskort.

§ 7.6.
Ved klubskifte midt i sæsonen, har spillerens nye klub pligt til at søge licens senest 8 dage før første spilledag, hvor spilleren ønskes benyttet.

§ 7.7.
Licensordningen medfører en udgift for klubberne på kr. 50,00 pr. spillerlicens.

§ 7.8.
Bowlinglicenser vil blive udleveret til klubberne på spillestedet ved åbningsstævnet, eller når klubberne møder til deres første turneringskamp


§ 8. PROTESTER


§ 8.1. Protesttidspunkt

§ 8.1.1.
Ønsker en klub at protestere mod et i kamp opnået resultat iagttages følgende :
Der skal omgående rettes henvendelse til turneringslederen, og denne skal på kampseddel og kampoversigt ud for den pågældende kamp skrive "PROTEST"


§ 8.2. Indsendelse af protest

§ 8.2.1.
Klubben skal inden 3 dage fra kampens dato tilsende den ansvarlige for holdturnering en skriftlig protest, der angiver hvorfor der protesteres.
Samtidig betales kr. 300,00 der tilbagebetales, dersom protesten tages til følge.

§ 8.2.2.
Bowlingudvalget træffer i alle forhold, der sorterer under dette, afgørelsen under ansvar overfor Foreningen.

§ 8.2.3.
Bøder idømt efter reglementet tilfalder bowlingafdelingen.


§ 9. INDIVIDUELLE STÆVNER


§ 9.1.
Såfremt der ved enkeltmandsstævner er flere spillere, som står lige i total antal kegler, er det den spiller, der har scoret flest strikes inkl. ekstraslag i 10. rude, der har vundet.
Er spillerne stadig lige, har den spiller, der har scoret flest spares inkl. ekstraslag i 10. rude vundet.
Er spillerne stadig lige, har den spiller med mindste seriedifference mellem højeste og laveste serie vundet.

§ 9.2.
Præmier vundet i FSKBH Bowlingafdelings stævner skal være afhentet senest den anden spilledag efter stævnets afholdelse, da uafhentede præmier ellers vil tilfalde FSKBH's bowlingafdeling.

§ 9.3.
Bowlingudvalget skal sørge for offentliggørelse af resultatliste på FSKBH Bowling's hjemmeside samt udsendelse af resultatliste fra FSKBH's kontor ved første postafgang efter stævnets afholdelse.

§ 9.4.
Såfremt der ikke er tilmelding nok i en division / række kan to divisioner / rækker lægges sammen.


§ 10. TURNERINGSLEDELSEN


§ 10.1. Opbygning af kompetence

§ 10.1.1.
FSKBH's Bowlingbestyrelse udgør turneringsledelsen. Turneringsledelsen afgør alle spørgsmål vedrørende turneringer og stævner

§ 10.1.2.
Turneringsledelsen har ret til at ændre spilletidspunkter samt træffe afgørelser, der er nødvendige for turneringens / stævnets gennemførelse.


§ 11. DOPING

Der henvises til FSKBH's vedtægter stk. 13.


Vedtaget den 26. april 2012
Vedtaget den 23. april 2013
Vedtaget den 6. maj 2014
Vedtaget den 28. april 2015
Vedtaget 28. april 2016