Reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Tennis

Tennisreglement
 

1. Formål
2. Gyldighedsområde
3. Turneringsform og inddeling
4. Spillere
5. Kampenes afvikling
6. Afgørelse af placering
7. Protester
8. Dispensationer
9. Turneringsledelsen
12. Specielle forhold
 
1. Formål
  At give tennisspillere fra vore klubber og foreninger mulighed for at dyrke tennis under ordnede forhold, samt deltage i de turneringer afdelingen afholder, alt sammen under en sådan form og tone, at det styrker idrætslig samvær og sportslig optræden.
 
2. Gyldighedsområde
  Reglementet er gældende for Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH) tennisafdelings holdturneringer.
 
3. Turneringsform og inddeling
3.1. Generelt
3.1.1 Klubberne må kun benytte spillere hvis tilknytning til det pågældende firma er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Firmaidræt StorKøbenhavns's vedtægter.
3.1.2 Turneringen afvikles som en holdturnering med 4 spillere på hvert hold (damer og/eller herrer), og udskrives hvert år ved udsendelse af en indbydelse til klubberne i marts måned.
Turneringen starter ca. 1.maj og slutter medio september.
3.2 Turneringsformer
3.2.1 Turneringen er inddelt i divisioner og rækker og hver division eller række består af det antal hold som det samlede antal tilmeldte hold nødvendiggør det. Der spilles alle mod alle. Begrænsning af hold kan forekomme grundet banekapaciteten, modsat kræves mindst 4 hold til en række.
I tvivlstilfælde afgøres rækkeinddelingen og spilfordeling af bestyrelsen.
3.2.2 Hver match består af 3 kampe: 2 singler og 1 double. Ingen må spille mere end én kamp i hver match.
3.2.3 Singlerne skal opstilles efter styrke.
3.3 Rækker
3.3.1 Holdene er delt op i et antal divisioner for herrer og damer, samt et antal kvalifikationsrækker.
Kun dame division(erne) er kønsbestemte, og disse konkurrerer indbyrdes.
3.4 Flere hold i samme række
3.4.1 Såfremt en klub deltager med flere hold i samme række, spiller disse hold den første kamp mod hinanden.
 
4. Spillere
4.1 Generelt
4.1.1 Klubber der tilmelder flere hold skal før turneringens påbegyndelse, indsende navnene på de spillere der spiller på det/de stærkere hold. Disse spillere kan ikke tilmeldes eller deltage på lavere rangerede hold.
4.3 Foreningsskifte
4.3.1 Der henvises til Firmaidræt StorKøbenhavn's vedtægter.
4.4 Op- og nedrykning af spillere (reserver)
4.4.1 Reserver kan udtages fra et lavere hold, men kan atter deltage på det lavere hold når han/hun har siddet en kamp over på det lavere rangerede hold.
 
5. Kampenes afvikling
5.1 Generelt
5.1.1 Holdlederne udveksler holdopstillingskort umiddelbart før matchen.
5.1.2 Spillerne skal være på banen til det i programmet fastsatte tidspunkt for kampens begyndelse. Er en kamp ikke påbegyndt senest 5 min. efter det fastsatte tidspunkt, har den eller de spillere, der er årsag til forsinkelsen, tabt kampen.
5.1.3 Kampe der påbegyndes i henhold til ovenstående, kan færdigspilles, også selvom tiden for næste holdturneringskamp derved overskrides.
5.1.4 Det hold der har hjemmekamp sørger for 4 stk. gode ens bolde pr. kamp. Der må kun spilles med gasbolde i turneringskvalitet. Trykløse bolde er ikke tilladt.
Hjemmekamp har det hold, der står nævnt først i programmet.
5.1.5 Alle kampe afvikles på KFIU's tennisanlæg. Det er ikke tilladt at benytte egne baner.
5.2 Flytning af kampe
5.2.1 Turneringsprogrammet skal nøje overholdes (dato, tid og sted), dog kan en match eller en del deraf afvikles før tiden, såfremt klubberne indbyrdes er enige herom.
Omkostningerne ved ændringer i programmet er tennisafdelingen uvedkommende.
Såfremt en match eller en del deraf spilles forud for den i programmet fastsatte dato, skal denne ændring meddeles til spillestedet senest kl. 12.00 på spilledatoen (se programmet) og til bestyrelsen (turneringsledelsen) skriftligt, senest sammen med resultatet af de evt. øvrige i matchen spillede kampe.
Aflyses en sådan forud fastsat match eller en del deraf, grundet vejrliget, skal den spilles senest på den i programmet fastsatte spilledag. I modsat fald må den der foranlediger ændringen dømmes som taber.
Hvis en match grundet vejret eller evt. af andre årsager, som ikke kan lægges nogle af holdene til last, overhovedet ikke påbegyndes på den i programmet fastsatte dag, står tidligere afbud ved magt, og øvrige kampe spilles på den af bestyrelsen nye fastsatte dato eller tidligere.
 
Ønsker om flytning af programsatte kampe kan ekstraordinært imødekommes. Bestyrelsen vil herefter fremkomme med ny dato/tid, som skal overholdes.
Ingen kamp kan udsættes mere end 1 gang, med mindre det skyldes vejrliget.
Spilles en udsat kamp ikke på den nye dag/tid, bliver det hold som oprindelig anmodede om udsættelse, dømt som taber af kampen. Den klub som begærer en kamp flyttet vil blive opkrævet kr. 300,00, dog kan de 2 implicerede hold aftale, at deles om udgiften. Hvis den klub som har egne baner begærer en kamp flyttet, udgør prisen kr. 150,00.
5.6 Indberetning
5.6.1 Et holdkort med resultatet af matchen skal af hjemmeholdet afleveres til KFIU Hallen umiddelbart efter matchens afslutning.
Holdkortet med resultatet af matcher som afvikles på egne baner, skal senest dagen efter sendes til KFIU Hallen.
5.7 Afbud
5.7.1 For at et afbud skal kunne betragtes som rettidigt, skal modstander, spillested samt KFIU Hallen være underrettet inden kl. 12.00 på spilledagen.
5.8 Udeblivelse
5.8.1 Hvis et hold, eller en del deraf, udebliver fra en match uden afbud (gælder også for matcher der afvikles før tiden) vil de ikke spillede kampe være tabt for holdet, og holdet idømmes en bøde, se 9.3.2.
 
6. Afgørelse af placering
6.1 Holdturnering
6.1.1 I hver match gives 1 point for hver vunden kamp. Vinder er det hold, der opnår flest points. Hvis flere hold opnår samme antal point, er resultatet af den eller de indbyrdes kampe afgørende.
Kan dette ikke afgøre placeringen, er antallet af overskydende sæt (partier) afgørende.
Såfremt 2 eller flere hold i en sådan situation i løbet af turneringen har været indblandet i walk-over kamp eller kampe, må øvrige implicerede holds lignende kamp eller kampe mod walk-over modstandere ikke tælle med i sæt eller parti beregningen.
6.1.2 Udebliver et hold uden afbud mere end én gang i en løbende holdturnering, betragtes holdet som udgået af turneringen, og points opnået mod et sådant hold annulleres.
Alle udgifter og holdgebyrer betales fuldt ud af det udgåede hold.
Endvidere kan bestyrelsen rykke holdet ned i den efterfølgende sæson.
6.2 Op- og nedrykning
6.2.1 Nr. 1 og 2 i 2.division rykker op i 1.division og erstatter de der to lavest placerede hold.
Nr. 1 i 3.division A og B rykker op i 2.division og erstatter de der to lavest placerede hold.
Nr. 1 i 4.division A,B,C & D rykker op i 3.division A eller B og erstatter de (2 x 2) lavest placerede hold.
Nr. 1 og 2 i Kvalifikationsrækkerne rykker op i 4.division (A,B,C eller D) og erstatter de der to lavest placerede hold fra hver række (A,B,C og D).
Nr. 1 og 2 i 2.division Dame rykker op i 1.division Dame og erstatter de der to lavest placerede hold (dog kan bestyrelsen om nødvendigt supplere rækkerne op jr. § 3).
 
7. Protester
7.1 Protesttidspunktet
7.1.1 Protest over hændelser i forbindelse med en holdkamp skal meddeles modparten umiddelbart efter afslutningen af den pågældende holdkamp.
7.2 Indsendelse af protest
7.2.1 En protest kan kun behandles, såfremt den er indsendt til turneringsledelsen senest 3 dage efter holdkampens afvikling.
7.2.2 Protesten skal være ledsaget af et depositum på kr. 100,00, der tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.
7.3 Behandling og appelmuligheder
7.3.1 Turneringsledelsens/bestyrelsens afgørelse kan appelleres i overensstemmelse med reglerne i FSKbh's Vedtægter.
 
8. Dispensationer
8.1 Indsendelse og afgørelse
8.1.1 Dispensation kan søges hos bestyrelsen.
8.1.2 Dispensationer afgøres af bestyrelsen og Firmaidræt StorKøbenhavn.
 
9. Turneringsledelsen
9.1 Opbygning og kompetence
9.1.1 Turneringsledelsen er den til enhver tid siddende tennisbestyrelse.
9.1.2 Enhver spiller er forpligtet til ubetinget at efterkomme anvisninger fra turneringsledelsen.
9.3 Sanktionsmuligheder
9.3.1 Overtrædelse af reglementet kan medføre:
1. Irettesættelse
2. Annullering af spillede matcher
3. Fortabelse af matcher
4. Bøder
5. Karantæne som spiller og/eller leder
9.3.2 Det medfører en bøde når:
1. Et hold eller dele af et hold udebliver uden afbud jf. § 5.8.1. Bøden er på 100 kr. pr. kamp, en match består af 3 kampe.
 
12. Specielle forhold
12.1 Generelt
12.1.1 Særlige bestemmelser kan fastsættes i turneringsprogrammet af bestyrelsen. I øvrigt spilles efter Dansk Lawn Tennis Forbunds gældende love og spilleregler.
Eventuelle uoverensstemmelser mellem spillerne vedrørende reglernes fortolkning m.v., afgøres af bestyrelsen.
12.1.2 Der er afsat 1½ time pr. kamp. Alle sæt spilles med almindelig tiebreak.
3. sæt spilles altid som super tiebreak.
 
  Vedtaget på tennisafdelingens årsmøde den 23. oktober 2013,
med ændringer på årsmødet den 22. oktober 2014.

 

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser

Firmaidræt Storkøbenhavn

Knuthenborgvej 24
2500 Valby
Tlf. 33 22 44 44
info@fskbh.dk

 

Privatlivs politik FSKBH

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser