Vedtægter

Vedtægter for FSKBH skytteafdeling

 

 1. Navn, hjemsted og tegningsret

Foreningens navn er "FSKBH skytteafdeling” . Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningen tegnes af formanden og 2 udvalgsmedlemmer i fællesskab.  

 

 1. Hovedorganisationer

Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) skytteafdeling er gennem FSKBH tilsluttet Dansk Firma Idræts Forbund (Firmaidrætten) og er dermed forpligtet til at overholde for denne organisations til enhver tid gældende bestemmelser og afgørelser.

 

 1. Formål

              At fremme interessen for skydningen indenfor firmaidrætten til gavn for den enkeltes og fællesskabets                         .             sundhed og trivsel samt at virke for et bredt samarbejde mellem de øvrige skytteorganisationer. Afholde

              stævner for FSKBH skytteafdelings foreninger.  

 

 1. Medlemskab

Som medlemmer optages klubber, der ifølge FSKBH hovedorganisations vedtægter er berettiget hertil.

 

 1. Kontingent

Skytteafdelingens kontingent og gebyr fastsættes på årsmødet. Øvrige kontingenter m.v. ifølge FSKBH hovedorganisations vedtægter. 

 

 1. Årsmøde

Årsmøde afholdes 1 gang årligt i 2. kvartal. Der indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde nedenstående punkter og skal udsendes med mindst 4 ugers varsel:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere   
 3. Afdelingens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Orientering om regnskab og budget, herunder fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af udvalgsmedlemmer
 7. Afslutning

 

Årsmødet er beslutningsdygtigt ved almindeligt stemmeflertal uanset antallet af fremmødte klubber, dog skal vedtægtsændringer vedtages med 2/3 stemmeflertal. Her klub har 2 stemmer, dog maks. en stemme pr. fremmødt medlem. Udvalgsmedlemmer har hver en stemme og kan beslutte, om stemmen skal afgives for udvalget eller for klubben. Indkomne forslag skal være udvalget i hænde senest 2 uger før afholdelsen af årsmødet.        

     

 1. FSKBH skytteafdelings udvalg

FSKBH skytteafdeling ledes af en formand, næstformand, sekretær og indtil 6 udvalgsmedlemmer, Alle valg gælder for 2 år ad gangen, således at formanden og halvdelen af udvalgsmedlemmerne vælges i ulige år, mens næstformanden, sekretæren og de øvrige udvalgsmedlemmer vælges i lige år.     

 

 1. Ekstraordinært årsmøde

 Ekstraordinært årsmøde afholdes, når udvalget eller mindst 5 klubber begærer afholdelsen. Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Det skal fremgå af dagsordenen, hvad der skal behandles. På det ekstraordinære årsmøde gælder de samme beslutningsregler som for det ordinære årsmøde.   

 

 1. Våbenpåtegning

 Da FSKBH skytteafdeling er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens udvalg forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter udvalgets skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

 1. Opløsning af FSKBH skytteafdeling

Beslutning om opløsning af FSKBH skytteafdeling kan kun finde sted på et ekstraordinært årsmøde, der er indkaldt i samme anledning. Til vedtagelse af opløsningen kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for nedlæggelse af foreningen. Ved forenings ophør tilfalder foreningens midler FSKBH hovedorganisation.

                                 

Således vedtaget på stiftende årsmøde den 24. marts 2010 – træder i kraft 24. marts 2010

Ændringer vedtaget på årsmøde den 26 maj 2014


 

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser

Firmaidræt Storkøbenhavn

Knuthenborgvej 24
2500 Valby
Tlf. 33 22 44 44
info@fskbh.dk

 

Privatlivs politik FSKBH

             
CVR: 32697208
Handelsbetingelser