Handelsbetingelser

Firmaidræt Storkøbenhavn
Knuthenborgvej 24
2500 Valby
E-mail: info@fskbh.dk
CVR nr.: 32697208
 
I det følgende benævnt Leverandøren.
____________________________________________________________

Betingelser & vilkår

Nedenstående betingelser gælder for alle ydelser leveret af Leverandøren, til danske kunder. Betingelserne er gældende for Leverandørens ydelser, med mindre disse leveres af anden arrangør. Såfremt Leverandøren alene er formidler for arrangøren, vil det fremgå af bestillingssiden, hvem der er arrangøren og hvem kunden reelt indgår aftale med. Det bemærkes at arrangøren kan have andre betingelser end Leverandørens.

Aftaleindgåelse

Endelig aftale mellem kunden og Leverandøren anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på Leverandørens server eller skriftlig aftale er indgået på anden måde (kontrakt, tilmeldingsblanket eller lignende). Leverandøren sender snarest muligt en ordrebekræftelse i form af faktura pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, kundens navn og adresse, betalingsmåde samt en oversigt over de bestilte ydelser.

Bekræftelse

Den af Leverandøren fremsendte faktura kan af kunden betragtes som værende en bekræftelse.

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Der tages forbehold for trykfejl på hjemmesiden og trykt materiale.

Dokumentation

Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen/fakturaen umiddelbart efter modtagelsen, idet denne skal fremvises ved enhver henvendelse om den bestilte/leverede ydelse. Der fremsendes ikke en papirbaseret faktura.

Betalingsvilkår- og muligheder

Betaling kan ske med følgende betalingskort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro, Diners Club, JCB

Betaling med betalingskort, sker ved bestilling.

Leverandørens betalingsløsning er baseret på SSL - standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen beskyttes ved hjælp af kryptering.
                    
Såfremt det er muligt at betale ved faktura, fremgår det klart og tydeligt på hjemmesiden eller trykt materiale og betaling skal ske jf. betalingsbetingelser på faktura.

Orientering

Hvis der sker ændringer i den bestilte ydelse, underretter Leverandøren snarest muligt kunden herom pr. e-mail.

Fortrydelse og aflysning mm.

Aftaler om Leverandørens ydelser er bindende, når kundens ordre er modtaget på Leverandørens server eller skriftlig aftale er indgået på anden måde (kontrakt, tilmeldingsblanket eller lignende). Er købet sket på nettet, og er kunden forbruger, har kunden dog 14 dages fortrydelsesret fra aftaletidspunktet, jf. Forbrugeraftaleloven.

Når en eventuel 14 dages fortrydelsesfrist er udløbet, se 1. afsnit, kan kunden aflyse et kursus mm. indtil 30 dage før planlagt startdato mod en reduktion på 50% af den aftalte pris for den ydelse, som Leverandøren leverer. Aflyses et kursus mm. under 30 dage før den aftalte startdato, uanset årsag, vil Leverandøren opkræve det fulde aftalte beløb til betaling. Eventuelle udgifter til transport og materiale, som er indeholdt i den aftalte pris, men som ikke skal afholdes af Leverandøren som følge af aflysningen, fratrækkes af Leverandøren.

Force majeure

Særligt i tilfælde af force majeure, herunder epidemi/pandemi, gælder følgende:

Leverandøren kan uden ansvar aflyse eller udskyde en ydelse i tilfælde af force majeure begivenhed, herunder epidemi/pandemi (Covid-19).
Hvis en force majeure begivenhed fører til, at en påbegyndt ydelse ikke kan gennemføres helt eller delvist, aftaler parterne i samråd et nyt tidsrum for gennemførelse af aktiviteten.
Hvis ydelsen ikke kan genoptages indenfor få uger efter beslutningen om at indstille ydelsen på grund af en force majeure begivenhed, bortfalder den resterende del af ydelsen, og Leverandøren og kunden stilles som ved en aflysning af ydelsen 30 dage før den aftalte startdato, jfr. 2. afsnit ovenfor.

Reklamationsret

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes hurtigst muligt, efter at denne blev konstateret eller burde have været konstateret.

Leverandørens pligter

Leverandøren indestår for, at den bestilte ydelse vil blive udført på professionel og faglig forsvarlig måde, men giver ingen garanti for, at ydelsen vil føre til et bestemt resultat for kunden.
Ydelsen udføres i henhold til informationerne i kundens ordre samt eventuelle andre informationer modtaget fra kunden vedrørende den bestilte ydelse. Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar for fejl eller mangler i ydelsen, som skyldes indholdet af informationer modtaget fra kunden.
Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, ud over hvad der fremgår af ovennævnte og præceptiv lovgivning. Leverandøren kan således i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.
Det bemærkes, at ændring af turnerings- eller stævneplan, løberute eller distance ikke betragtes som værende væsentlig fejl eller mangel.

Persondata

Leverandøren indhenter personoplysninger om kunden, når denne bestiller eller tilmelder sig et produkt eller en ydelse udbudt af Leverandøren, herunder nyhedsbreve. Oplysningerne benyttes til at gennemføre den service, de er indhentet i forbindelse med. Desuden bruges oplysningerne til at målrette Leverandørens tilbud til kunden.

Leverandøren registrerer alene de oplysninger, kunden indtaster og aldrig uden, at kunden selv har givet Leverandørens sine oplysninger ved registrering.

Leverandøren indsamler udelukkende personoplysninger, såfremt kunden giver sit udtrykkelige samtykke hertil. Dette gælder også fotos, filmoptagelser, lydfiler og interviews af Kunden, medmindre der er tale om situationsbilleder mm. af Kunden og andre deltagere i en af Leverandørens aktiviteter, hvor formålet alene er at afbilde en situation.

Leverandøren behandler kundens personoplysninger fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder Persondataloven. Såfremt kunden har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, kan Leverandøren benytte kundens oplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder sende nyhedsbreve pr. email eller andre kanaler til kunden med information om Leverandørens eller en lokal firmaidrætsforenings produkter og ydelser samt tilbud fra Leverandørens samarbejdspartnere og sponsorer. Kunden kan når som helst via kontakt til foreningen, eller ved at afkrydse den relevante boks i nyhedsbrevet frabede sig at modtage sådanne henvendelser fremover. Kundens personoplysninger vil på intet tidspunkt blive videregivet til tredjemand uden kundens forudgående udtrykkelige samtykke.

Leverandøren sikrer, at opbevaringen af kundens personoplysninger sker sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kundens personoplysninger lagres i en database og vil blive slettet, når de ikke længere opfylder det formål, de blev indhentet til og i henhold til gældende lovgivning.

Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre nærværende retningslinjer samt procedurer for behandling og opbevaring af kundens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. I så fald vil kunden blive informeret herom og få mulighed for at slette eller tilbagekalde sine oplysninger.

Kunden har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret i Leverandørens database. Hvis oplysningerne er urigtige eller vildledende, har kunden til enhver tid ret til at få dem berigtiget, slettet eller blokeret, ligesom kunden til enhver tid kan tilbagekalde sit samtykke.

Kunden kan til enhver tid gøre indsigelse mod registreringen af sine personoplysninger i Leverandørens database ved at henvende sig til Foreningen.

Endvidere kan kunden til enhver tid påklage behandlingen af sine personoplysninger til Leverandøren eller indgive en klage til Datatilsynet.

Leverandøren er dataansvarlig. Kontaktoplysninger:

Foreningens navn: Firmaidræt Storkøbenhavn
Adresse: Knuthenborgvej 24
Post nr.: 2500
By: Valby
E-mail: info@fskbh.dk
CVR nr.: 32697208

Fotos

Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, sociale medier, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale.
De officielle pressefotos, som stilles til rådighed i mediepakken, må anvendes frit i forbindelse med omtale af Leverandørens arrangement. For tilladelse til brug af fotos, kontakt venligst arrangøren.

Forbehold for trykfejl m.v.

Leverandøren tager forbehold for trykfejl, ændringer i lov- og regelgrundlag, der ligger til grund for ydelsens levering samt forsinket eller mangelfuld levering, som følge af force majeure begivenheder. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser samt arrangementsbeskrivelser såvel online, som på trykt materiale. Al information offentliggøres altid med forbehold for ændringer.
Leverandøren forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af købesum. Kreditkortgebyr refunderes ikke ved aflysning.
Leverandøren er alene ansvarlig for købers eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Leverandørens ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte gebyr.

Ansvar

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under arrangementet, og som ikke kan tilskrives Leverandøren eller dennes arrangør. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse.
Kunden er selv ansvarlig for at tegne behørig ulykkesforsikring, før deltagelse i arrangementer.
En event betragtes som aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i turnerings- eller stævneplan, ruter, distancer, dato, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke. Læs dog informationen om arrangementet.
Det bemærkes særskilt, at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer", er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg.
Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

Links
Nets
http://www.nets.eu/dk-da/Pages/default.aspx
Foreningen for Dansk Internet Handel
http://www.fdih.dk
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
http://www.kfst.dk
Forbrug.dk
http://www.forbrug.dk