Forretningsorden

Firmaidræt StorKøbenhavn

Forretningsorden for afdelingsårsmøder
 
 

1. ÅBNING AF MØDE
1.1 Afdelingsformanden eller dennes stedfortræder åbner mødet, og foreslår eller udbeder sig forslag til dirigent.
1.2 Valget ledes af formanden eller dennes stedfortræder.
 
2. DIRIGENT
2.1 Kandidater til dirigenthvervet kan være alle fremmødte inkl. gæster.
2.2 Stilles der flere forslag til dirigentemner, gennemføres skriftlig afstemning.
 
3. REFERENT
3.1 Mødet vælger en referent, som optager referat fra mødet.
3.2 Dirigenten forestår valget af referent.
 
4. STEMMETÆLLERE
4.1 Mødet vælger stemmetællere, som på dirigentens anmodning optæller stemmer ved afstemninger.
4.2 Dirigenten forestår valget af stemmetællere.
 
5. BEHANDLING AF FORSLAG
5.1 Ændringsforslag, som stilles, skal indleveres skriftligt til dirigenten med forslagsstillerens navn samt hvem forslagsstilleren repræsenterer som stemmeberettiget.
5.2 Ændringsforslag kan ikke indleveres efter afslutning af debatten om hovedforslaget, med mindre mødet vedtager at åbne debatten på ny.
 
6. AFSTEMNINGER
6.1 Hver deltagende klub har stemmer efter retningslinjernes § 2.1
6.2 Enkeltmedlemmer tilknyttet aktiviteten jfr. retningslinjernes § 2.2 er stemmeberettigede.
6.3 Ved alle afstemninger er almindelig stemmeflertal gældende.
6.4 Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
6.5 Dirigenten suspenderer mødet under stemmeoptælling.
6.6 Ikke skriftlige afstemninger sker ved håndsoprækning af stemmeseddel.
6.7 Skriftlig afstemning skal på begæring foretages.
6.8 Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke.
 
7. VALG
7.1 Ved personvalg, hvor der skal vælges flere end én person og hvor der opstilles flere kandidater, end der skal vælges, sker dette ved én samlet afstemning, hvor der stemmes på det antal personer, der skal vælges.
Der anvendes stemmesedler svarende til det antal personer, der skal vælges. Stemmesedlerne skal afleveres sammenhængende.

Vedtaget af bestyrelsen april 2010,
med ændringer på bestyrelsesmøde den 13. januar 2011.

Udskriv denne side