Afdelingsårsmøder

Firmaidræt StorKøbenhavn

Retningslinjer for afdelingsårsmøder
 
 

1. ÅRSMØDE
1.1 Hver afdeling holder en gang årligt ordinært afdelingsårsmøde.
1.2 Indkaldelse til årsmødet skal ske med mindst 6 ugers varsel ved at afdelingen sender selv til klubber og enkeltmedlemmer tilhørende aktiviteten og offentliggørelse på foreningens hjemmeside.
1.3 Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være afdelingsformanden skriftligt i hænde senest 4 uger før mødet.
1.4 Dagsorden bilagt eventuelle forslag udsendes af afdelingen selv til klubber og enkeltmedlemmer tilhørende aktiviteten og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før mødet.
 
2. REPRÆSENTATION
2.1 Hver klub kan højst stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle til aktiviteten hørende medlemmer er mødeberettigede.
2.2 Enkeltmedlemmer tilknyttet aktiviteten jfr. vedtægternes § 4.2 er stemmeberettigede.
2.3 Afdelingsudvalgsmedlemmer er stemmeberettigede, dog har ingen person mere end én stemme.
2.4 Valgbare til poster i afdelingen er medlemmer af Firmaidræt StorKøbenhavns klubber samt enkeltmedlemmer.
 
3. MØDET
3.1 Formanden eller dennes stedfortræder åbner mødet og foreslår eller udbeder sig forslag til valg af dirigent. Dette valg ledes af formanden eller dennes stedfortræder.
 
4. DAGSORDENEN
4.1 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Afdelingens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Orientering om regnskab og budget
  6. Valg af udvalgsmedlemmer
  7. Afslutning
4.2 Årsmødet fastsætter selv antallet af medlemmer af udvalget.
4.3 Alle valg gælder for 2 år af gangen, således at formanden og halvdelen af udvalgsmedlemmerne vælges i ulige år, mens næstformanden og de øvrige udvalgsmedlemmer vælges i lige år.
 
5. EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSÅRSMØDE
5.1 Ekstraordinært afdelingsårsmøde afholdes, når afdelingsudvalget finder det fornødent, eller når mindst 5 klubber fremsætter skriftlig anmodning herom, bilagt motiveret dagsorden.
5.2 Afdelingsudvalget skal senest 1 måned efter modtagelsen af begæringen om ekstraordinært afdelingsårsmøde med mindst 2 ugers varsel indkalde til det ekstraordinære afdelingsårsmøde. Indkaldelse sker ved rundskrivelse og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside.
 
6. STEMMEAFGIVNING OG BESLUTNING
6.1 Ved afstemning på årsmødet er almindeligt stemmeflertal gældende. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
6.2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6.3 Skriftlig afstemning skal foretages på begæring.
6.4 Afdelingsreglement samt ændringer hertil vedtages på afdelingsårsmødet, der ligeledes fastsætter dato for ikrafttræden.
 
7. FASTSÆTTELSE AF FORRETNINGSORDEN
7.1 Forretningsordenen for afdelingsårsmøder fastsættes af bestyrelsen.

Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 24. november 2009,
med ændringer den 23. marts 2010 og på bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 og bestyrelsesmøde den 18. maj 2017.

Ændret på bestyrelsesmøde 13. april 2023

Udskriv denne side