Vedtægter

1. NAVN
1.1 Foreningens navn er: Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH).
1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
 
2. FORMÅL
2.1 Foreningens formål er gennem arbejdspladsen og andre fællesskaber at styrke interessen for firmaidræt og sundhedsfremmende aktiviteter.
 
3. ORGANISATION
3.1 Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten) og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende vedtægter og retningslinjer.
 
4. MEDLEMSKAB
4.1 Foreningen optager firma- og brancheidrætsklubber, klubber fra arbejds- og uddannelsesfællesskaber samt klubber fra andre fællesskaber.
4.2 Enkeltpersoner, der ønsker at støtte Foreningens formål, kan optages som enkeltmedlem.
4.3 Enkeltmedlemmer indkaldes med mindst 14 dages varsel til et medlemsmøde i februar, hvor der vælges repræsentanter til det kommende års repræsentantskabsmøder. På medlemsmødet vælges en repræsentant for hver påbegyndte 50 enkeltmedlemmer. Dog kan enkeltmedlemmerne højst vælge 5 repræsentanter.
 
5. OPTAGELSE
5.1 Alle klubber og enkeltpersoner, som opfylder Foreningens formål optages administrativt. I tvivlstilfælde forelægges bestyrelsen spørgsmål om optagelse.
 
6. MEDLEMSFORPLIGTELSER
6.1 Medlemmerne er underlagt foreningens vedtægter, regler og trufne afgørelser.
6.2 Klubbernes interne organisation er foreningen uvedkommende – blot skal alle medlemsklubber oplyse én ansvarlig kontaktperson til foreningen.
6.3 Det påhviler klubberne hvert år at fremsende indberetning til foreningen efter bestyrelsens anvisninger.
6.4 Klubber, der ikke indsender indberetningsskema, skal betale et gebyr fastsat af repræsentantskabet.
6.5 Ved restance kan bestyrelsen udelukke en klub/enkeltmedlem fra deltagelse i foreningens aktiviteter.
 
7. KONTINGENT
7.1

Klubbernes medlemskontingent fastsættes hvert år for det følgende år på det ordinære repræsentantskabsmøde efter indstilling fra foreningens bestyrelse. Kontingentet betales en gang om året i henhold til den udsendte opkrævning.

7.2 Klubber som indmelder sig før 01.07 betaler fuldt kontingent for året. Klubber der indmelder sig fra 01.07 betaler halvt kontingent for resten af året.
7.3 Enkeltmedlemmers kontingent for det følgende år fastsættes hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde efter indstilling fra foreningens bestyrelse.
7.4 Udover medlemskontingent betales startpenge for deltagelse i de enkelte aktiviteter.
7.5 Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet.
7.6 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage en klub eller enkeltmedlem for kontingent.
   
 
8. UDMELDELSE
8.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds varsel til et årsskifte og skal ske skriftligt til foreningens administration.
8.2 En udmeldt eller slettet klub/medlem kan ikke gøre krav på forudbetalt kontingent eller på andel af foreningens formue.
 
9. FORENINGENS LEDELSE
9.1 Bestyrelsen varetager foreningens interesser under ansvar overfor repræsentantskabet.
9.2 Bestyrelsen består af fem medlemmer: Formand, næstformand, økonomiansvarlig og to bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, hvis ægtefælle/samlever er bestyrelsesmedlem, kan ikke indvælges i bestyrelsen.
9.3 Valg til bestyrelsen foretages på repræsentantskabsmødet: I lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges næstformand, økonomiansvarlig og et bestyrelsesmedlem.
9.4 Uden for bestyrelsen og udvalg vælges to revisorer, der vælges skiftevis for to år ad gangen. Endvidere vælges en revisorsuppleant for et år ad gangen.
9.5 Valgbare til poster jfr. 9.2 og 9.4 er medlemmer af Firmaidræt StorKøbenhavns klubber samt enkeltmedlemmer. Valgbarhed til disse poster opnås, når et medlem er fyldt 18 år.
9.6 Formanden (i dennes fravær næstformanden) leder foreningens anliggender og indkalder til bestyrelsesmøde. Endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder derom.
9.7 På førstkommende møde efter repræsentantskabsmødet fastlægger bestyrelsen sin forretningsorden.
9.8 Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen.
9.9 Ved forfald i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.
 
10. REPRÆSENTANTSKAB
10.1 Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.
10.2 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved rundskrivelse og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside.
10.3 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være foreningens administration skriftligt i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Foreningens administration kvitterer for modtagne forslag.
10.4 Dagsorden, bilagt det reviderede regnskab, budget samt eventuelle indkomne forslag, skal være udsendt til klubberne og offentliggjort på foreningens hjemmeside 2 uger før mødets afholdelse.
10.5 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Konstituering af fremmødte
  2. Valg af dirigent
  3. Godkendelse af forretningsorden
  4. Beretning fra bestyrelsen
  5. Behandling af det reviderede regnskab
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Behandling af forslag til kontingent
  8. Orientering om budget for foreningen og for afdelingerne
  9. Valg i henhold til vedtægterne
  10. Eventuelt
10.6 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte repræsentanter.
10.7

Hver klub kan stille med 2 stemmeberettigede repræsentanter.

Før repræsentantskabets begyndelse udleveres stemmesedler til de fremmødte stemmeberettigede.

10.8 Endvidere har bestyrelsen og afdelingsformændene stemmeret. Ingen personer har dog mere end 1 (én) stemme.
10.9 Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret, men vælger op til 5 repræsentanter jfr. 4.3.
10.10 Ved afstemning på repræsentantskabsmødet er almindeligt stemmeflertal gældende med mindre andet er bestemt i vedtægterne.
10.11 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
10.12 Bestyrelsen kan invitere gæster til at overvære repræsentantskabsmødet.
10.13 Klubber, der er i restance, har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet.
10.14 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 klubber fremsætter skriftlig anmodning herom, bilagt motiveret dagsorden.
10.15 Bestyrelsen skal senest 1 måned efter modtagelsen af begæring om ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkalde til dette med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse sker ved rundskrivelse og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside.
10.16 Over repræsentantskabsmødet føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.
 
11. AFDELINGER
11.1 Hver afdeling ledes at et afdelingsudvalg, der varetager egen aktivitet efter bestyrelsens retningslinjer.
11.2 Afdelingsudvalget har indenfor egen aktivitet ansvaret for afvikling af turneringer og stævner, træningsarrangementer, uddannelse/kurser samt løbende udvikling af aktivitetstilbud.
11.3 Hver afdeling holder en gang årligt ordinært afdelingsårsmøde.
11.4 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for afdelingsårsmøder, som offentliggøres på foreningens hjemmeside.
11.5 Dagsordenen for afdelingsmøder fremgår af retningslinjerne.
 
12. ØVRIGE UDVALG
12.1 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse ad hoc udvalg
12.2 Til ad hoc udvalg kan udpeges personer udenfor bestyrelse og faste udvalg.
12.3 Bestyrelsen udpeger formanden, fastsætter retningslinjer og kommissorium for ad hoc udvalg.
 
13. DOPING
13.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Firmaidrætten underlagt forbundets til enhver tid gældende dopingregulativ.
13.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
 
14. REGNSKAB OG REVISION
14.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en balance.
14.2 Revisorerne skal revidere foreningens regnskab mindst én gang årligt, ligesom revisorerne kan foretage uanmeldt revision jf. retningslinjer for folkevalgte revisorer.
14.3 Foreningens årsregnskab skal tillige være godkendt af registreret/statsautoriseret revisor.
 
15. TEGNINGSRET
15.1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.
15.2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves en godkendelse af repræsentantskabet. For gyldighed kræves underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.
15.3 Foreningen hæfter kun med sin formue. Intet medlem af foreningens bestyrelse og udvalg, eller øvrige medlemmer hæfter personligt overfor tredjemand for lovligt trufne dispositioner.
15.4 Foreningens klubber har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
16. HÆDERSBEVISNINGER
16.1 Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for foreningens hædersbevisninger.
 
17. VEDTÆGTSÆNDRINGER
17.1 Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer.
17.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede herfor på repræsentantskabsmødet.
17.3 Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af repræsentantskabets endelige godkendelse, at foretage ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav.
 
18. EKSKLUSION
18.1 Bestyrelsen kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere klubmedlemmer, hold og enkeltmedlemmer, der ikke overholder foreningens vedtægter og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden i turneringer, aktiviteter og stævner.
18.2 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer af bestyrelsen og afdelingsudvalgene, hvis disse bevisligt arbejder til skade for foreningen.
18.3 Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvortil de har adgang under sagens behandling. Repræsentantskabet har den endelige afgørelse. Denne eksklusion kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer derfor.
 
19. OPLØSNING
19.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer - på ét i denne anledning indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde - stemmer herfor.
19.2 Repræsentantskabet skal samtidig træffe afgørelse om afvikling af foreningens formue. Her er almindeligt flertal tilstrækkeligt. Overskydende midler skal tilfalde idrætsligt eller sundhedsfremmende arbejde.
19.3 Bestyrelsen har pligt til at forestå en ordentlig afvikling af foreningen, herunder nødvendige møder med myndigheder m.fl.

Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde d. 24. november 2009,
med ændringer d. 23. marts 2010, d. 29. marts 2011, d. 15. april 2013, d. 30. april 2019, d. 28. april 2022 og d. 27. april 2023.