Revisorer

Firmaidræt StorKøbenhavn

Retningslinjer for revisorer
 
 

1. REVISORER
  Som person må en revisor ikke selv være medlem af bestyrelsen eller udvalg, eller i øvrigt stå i et afhængighedsforhold til disse organer, som kan udsætte pågældende for pres eller interessekonflikter.
 
2. OMBUDSMAND
  Revisorerne må ikke i sit arbejde acceptere instrukser fra bestyrelsen. De er medlemmernes ombudsmand overfor den daglige ledelse, og som sådan uafhængig af bestyrelsen.
 
3. OPGAVER
3.1 Revisorerne skal via stikprøvekontrol efterprøve regnskabets rigtighed i overensstemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger.
3.2 Revisorerne skal ved selvsyn konstatere indestående på foreningens diverse konti, herunder bank- og girokonti.
3.3 Revisorerne skal foretage uanmeldte kasseeftersyn.
 
4. KRAV
  Revisorerne har krav på alle nødvendige oplysninger fra bestyrelsen, og på at få alt relevant materiale udleveret. Revisionen foretages og afsluttes hvert år inden den 15. februar.
 
5. SANKTIONSMULIGHEDER
  Revisorernes sanktionsmuligheder er retten til at gøre anmærkninger i det af bestyrelsen fremlagte regnskab. Arbejdet skal ende op i en revisorpåtegning eller en revisorberetning. En påtegning skal anføres på selve regnskabet. En beretning er et bilag, der vedlægges regnskabet.
 
6. UNDERSKRIFT
  Revisorerne kan i særlige situationer nægte at underskrive et regnskab. Hvis der er disponeret på en måde, som kan virke straf eller erstatningspådragende, skal revisorerne gøre repræsentantskabet opmærksom herpå.

Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 24. november 2009.

Udskriv denne side